GDPR

Databeskyttelsespolitik

Generelt 

Bjørntoft Maskinfabrik A/S værdsætter dit privatliv og tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget seriøst. Derfor er det vigtigt for os, at du forstår, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger.

Denne databeskyttelsespolitik vedrører den behandling af personoplysninger, der sker, når vi indsamler oplysninger om dig, samt når du bruger vores hjemmeside. Databeskyttelsespolitikken forklarer, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig; hvorfor de indsamles; hvordan de indsamles, samt hvordan oplysningerne behandles. Databeskyttelsespolitikken forklarer også dine rettigheder i forhold til dine personoplysninger, og hvordan du kan udøve disse rettigheder.

 

Nøgleprincipper

Bjørntoft Maskinfabrik A/S’s politik omkring behandling af personoplysninger kan opsummeres som følger:

 • Vi er åbne omkring, hvordan vi indsamler og bruger dine personoplysninger.
 • Vi bruger dine personoplysninger til at drive vores virksomhed.
 • Vi træffer altid foranstaltninger for at sikre, at vi opbevarer dine personoplysninger på en sikker måde. 

Vi mener, at alle vores samarbejdspartnere skal have de samme standarder for beskyttelse af personoplysninger. Derfor anvender vi vores nøgleprincipper for privatlivets fred i alle lande, hvor vi har kunder, også selv om den lokale lovgivning fastsætter lavere standarder for beskyttelse af personoplysninger. Vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende nøgleprincipper:

 • Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik samt gældende love.
 • Vi fortæller dig, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, samt hvorfor og hvordan vi indsamler og behandler disse oplysninger. Der vil ikke være nogen overraskelser.
 • Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål, og kun så længe det er nødvendigt for at opnå disse formål, eller så længe det ellers er påkrævet af gældende lovgivning at opbevare dem.
 • Vi gør det muligt for dig at træffe relevante valg og kontrollere vores behandling af dine personoplysninger, ikke kun når vi skal gøre det i henhold til gældende lovgivning, men også under andre omstændigheder, hvor vi finder det hensigtsmæssigt og teknisk muligt.
 • Vi respekterer de rettigheder til beskyttelse af personoplysninger, som du har i henhold til gældende lovgivning. Herunder din ret til at få adgang til de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, rette dem samt holde dem opdateret.
 • Vi træffer passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger er sikret.

 

Hvem er den juridiske ansvarlige part? 

Bjørntoft Maskinfabrik A/S, Literbuen 19, 2740 Skovlunde, Danmark, afgør, til hvilket formål dine personoplysninger indsamles og behandles, og vi er derfor ”dataansvarlig” som defineret i persondatalovgivningen. Vi er juridisk ansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik, herunder vores nøgleprincipper samt gældende lov.

 

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Vi indsamler dine personoplysninger på tre måder:

 • Oplysninger, som du selv giver os, f.eks. når du via vores hjemmeside indtaster dine data og trykker send.
 • Oplysninger, som du selv giver os når du sender en mail med dine kontaktdata
 • Oplysninger, som er offentligt tilgængelige og som vi lagrer i vores database for virksomhedsfremmende aktiviteter.

Hvad indsamler vi;

For at drive vores virksomheds er det vigtigt at vi kender dit navn, stilling samt kontakt data på alle de samarbejdspartnere som vi har. Herunder telefon numre og mail adresse samt din arbejdsadresse.

 

Hvordan vi bruger dine personoplysninger 

Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker primært for, at vi kan kommunikere og levere de aftalte ydelser til dig på de aftaler vi indgår som for de aftaler vi forsøger at indgå.

Denne behandling omfatter bl.a.:

 • Håndtering af din kunderelation med os, herunder administrering og udførelse af dine ordrer, udsendelse af fakturaer omkring køb og opkrævning af betalinger for vores tjenester.
 • Kommunikation med dig om de tjenester, vi leverer til dig; udsendelse af beskeder om køb og omkring fejl i vores tjenester; og besvarelse af dine spørgsmål og din feedback.
 • Oprettelse af kundeprofiler.
 • Beskyttelse af vores tjenester og netværk, herunder for at sikre og sørge for sikkerhed for dig og vores medarbejdere.
 • Undersøgelse, forebyggelse samt håndtering af handlinger i forbindelse med ulovlige aktiviteter og overtrædelser af vores vilkår og/eller gældende lovgivning.
 • Overholdelse af vores lovgivningsmæssige og regulatoriske forpligtelser.
 • Udførelse af et kredittjek for at vurdere din anmodning om oprettelse som kunde.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlinger baseret på opfyldelse af vores kontrakt med dig

Størsteparten af de personoplysninger, som vi behandler om dig, behandles med henblik på at kunne levere de ønskede tjenester til dig og derved opfylde vores kontrakt med dig. Indsamlingen og behandlingen af sådanne personoplysninger sker således på grundlag af art. 6(1)(b) i databeskyttelsesforordningen. Det følger heraf, at indsamling og behandling af persondata kan ske, såfremt det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i. 

Behandlinger baseret på samtykke – og retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vi har baseret behandling af dine personoplysninger på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte vores virksomhed.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det først virkning fra dette tidspunkt.

 

Hvordan vi bruger cookies og lignende teknologi

Vi indsamler oplysninger automatisk ved brug af cookies, web beacons (også kaldet clear GIFs eller pixel tags) og lignende teknologier.

En cookie er en tekstfil, der indeholder små mængder information, som et websted kan sende til din browser, og som efterfølgende kan gemmes på din computer som et anonymt tag, der identificerer din computer, men ikke dig.

Vores hjemmesider bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse, når du besøger vores websites, og til at indsamle oplysninger om dine brugermønstre og interesser, så vi kan vise dig onlineannoncer, der er relevante for dine interesser, når du vender tilbage til hjemmesiden. Du kan indstille din browser til at underrette dig, før du modtager en cookie, hvilket giver dig chancen for at beslutte, om du vil acceptere den. Du kan også indstille din browser til at deaktivere cookies. Hvis du gør dette, fungerer nogle af vores hjemmesider muligvis ikke korrekt.

Hvor lang tid vi beholder dine personoplysninger 

Vi vil ikke beholde dine personoplysninger længere end nødvendigt for det formål, for hvilket de er indsamlet, medmindre vi ved lov er forpligtet til at opbevare det længere end det.

I henhold til bogføringslovgivningen er vi forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Markedsføringssamtykker opbevares af dokumentationsmæssige årsager, så længe de er gældende og indtil 2 år efter, at de sidst har været anvendt.

Data, der er relevante for eventuelle krav, der forældes efter forældelseslovgivningen, opbevares i 3 år af dokumentationsmæssige årsager.

 

Hvordan vi beskytter dine personoplysninger

Vi har en GDPR ansvarlig, hvorigennem vi sikrer, at behandlingen af ​​dine personoplysninger altid overholder denne databeskyttelsespolitik og gældende lovgivning.

Vi har indført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, indsamling, brug, offentliggørelse, kopiering, ændring eller bortskaffelse.

 

Dine rettigheder 

Du har visse rettigheder i forhold til de personoplysninger, som vi har om dig. Vi har foranstaltninger og processer, der gør det muligt for dig at udøve dine rettigheder og sikre, at vi kan opfylde dine ønsker vedrørende de personoplysninger, vi har om dig.

Ret til at se oplysninger (ret til indsigt)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Dette betyder, at du som udgangspunkt kan få udleveret kopier af de dokumenter mv., som indeholder dine personoplysninger, ligesom du vil blive orienteret om formålene med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger (f.eks. om der er følsomme oplysninger), modtagerne eller kategorierne af modtagere, hvor længe oplysningerne opbevares, om oplysningerne overføres til tredjelande, mv. Der gælder enkelte undtagelser for indsigtsretten, f.eks. hvis dokumenterne indeholder vores forretningshemmeligheder.

 Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Såfremt vi finder din anmodning om berigtigelse berettiget, vil vi rette oplysningerne hurtigst muligt og uden unødig forsinkelse.

Ret til at blive glemt

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

 • Det er ikke længere nødvendigt for os, at have oplysningerne om dig af hensyn til de oprindelige formål.
 • Vi har baseret vores behandling på dit samtykke, og du trækker nu dit samtykke tilbage, uden at vi har anden hjemmel til behandlingen.
 • Vi behandler oplysningerne ulovligt.
 • Vi er forpligtet til at slette oplysningerne som følge af lovgivning.
 • Vi er forpligtet til at slette oplysningerne som konsekvens af, at du udøver din ret til indsigelse.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har ret til at få begrænset dine personoplysninger, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

 • Du bestrider rigtigheden af personoplysningerne. vi skal i dette tilfælde begrænse behandlingen af oplysningerne i perioden, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte.
 • Vi behandler oplysningerne ulovligt, og du modsætter dig sletningen af oplysninger, men anmoder om begrænsning af anvendelsen. Du kan f.eks. foretrække begrænset behandling, hvis du ønsker, at det skal kunne dokumenteres, hvilke oplysninger, der er indgået i behandlingen af en sag.
 • Vi har ikke længere har brug for personoplysningerne til en behandling, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Du har gjort indsigelse mod vores behandling. Vi skal begrænse behandlingen af oplysninger i denne periode, hvor det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for din legitime interesse.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan udnytte retten til indsigelse i tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger på ét af følgende grundlag:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi som dataansvarlig har fået pålagt.
 • Behandlingen er nødvendig for, at vi som dataansvarlig eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor.
 • I tilfælde hvor du gør indsigelse, har vi således allerede én gang vurderet, at behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til udførelsen af en offentlig myndighedsopgave, eller at de legitime interesser, som gør behandlingen nødvendig, overstiger dine rettigheder i ikke at få dine oplysninger behandlet. Du kan imidlertid med denne indsigelse komme med så tungtvejende grunde til støtte for, at behandlingen – på grund af din særlige, individuelle situation – ikke bør finde sted fremadrettet, i hvilket tilfælde vi på baggrund af de nye oplysninger vil stoppe behandlingen.

Du kan endvidere gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring, hvorefter dine oplysninger ikke længere må behandles til dette formål.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os som dataansvarlig til en anden dataansvarlig.

Du har ret til at modtage og flytte dine personoplysninger, når følgende to betingelser er opfyldt:

 • Vores behandling af dine personoplysninger foretages automatisk og er baseret på et samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt.
 • Du har selv givet os de personoplysninger, som vi behandler. Dette omfatter både tilfælde, hvor du selv direkte har givet os oplysningerne, samt tilfælde hvor de er genereret via elektroniske anordninger, som vi er data-ansvarlig for.
 • Vi vil svare på din anmodning inden for en passende tidsramme og under alle omstændigheder inden for den tid, som lovgivningen kræver af os.

Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at de personoplysninger, som vi har om dig, er korrekte, fuldstændige og præcise. Det er dog dit ansvar at sikre, at du giver os rigtige, nøjagtige og fuldstændige oplysninger, og at du løbende opdaterer dine oplysninger på din onlinekonto.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du kan som samarbejdspartner altid klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.